Myyntiehdot

 1. OÜ VESTANE Yleiset myyntiehdot

  Voimassa 01.02.2021 alkaen, versio 1

  • Yleisten myyntiehtojen soveltaminen. Näitä OÜ Vestane Yleisiä myyntiehtoja (Yleiset myyntiehdot) sovelletaan kaikkiin myyntitapahtumiin, joissa OÜ Vestane (rekisterinro 12556106) (Vestane) on toimittajana ja asiakas (Asiakas) ostajana kuluttajan ominaisuudessa (mm. verkkokaupan välityksellä toteutetut myyntitapahtumat). Näitä Yleisiä myyntiehtoja yhdessä hyväksytyn tarjouksen tai muun Yleisiin myyntiehtoihin viittaavan sopimuksen kanssa (jos ostot suoritetaan verkkokaupan välityksellä, myös verkkokaupan käyttöehtoihin) kutsutaan jäljempänä yhteisnimellä Sopimus.
  • Sopimuksen kohde. Vestane myy tiettyjä tuotteita (Tuotteet) ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja Asiakkaalle tämän Sopimuksen ehtojen mukaan. Asiakas maksaa Tuotteet ja palvelut Sopimuksen ehtojen mukaan.
  • Tilausten käsittelymenettely. Asiakas tekee tarjouspyynnön Vestanen Tuotteista ja palveluista henkilökohtaisesti tai verkkosivun diastone.fi tai sähköpostin myynti@diastone.fi kautta. Tarjouspyynnöt eivät sido Osapuolia.

  Kun Vestane on vastaanottanut tarjouspyynnön, se antaa alustavan hintatarjouksen, josta käyvät ilmi mittaustyön kulut sekä alustavat arviot Tuotteiden ja asennustyön sekä muiden palveluiden hinnoista. Alustava hintatarjous on voimassa 3 kuukautta, ellei muuta ole sovittu. Vestane voi muuttaa Tuotteiden, asennustyön ja muiden palveluiden hintoja lopulliseen hintatarjoukseen sen jälkeen, kun mittaustyö on tehty. Alustavan hintatarjouksen mittaustyötä koskevasta osasta tulee Osapuolia sitova sen jälkeen, kun Asiakas on hyväksynyt alustavan hintatarjouksen. Alustavan hintatarjouksen hyväksyminen ei muodosta sitovaa Tuotteita ja niiden asennusta koskevaa sopimusta, eikä Asiakkaan tarvitse hyväksyä lopullista hintatarjousta.

  Alustavan hintatarjouksen hyväksymisen jälkeen Vestanen ja Asiakkaan tulee sopia ajankohta, jolloin Vestane tekee mittaukset. Vestane tekee mittauksia arkisin ja työajan ulkopuolella jos on asiakkaan kanssa niin sovittuu

  Mittaukset tehtyään Vestane lähettää Tilaukseen, jossa näkyy Tuotteiden, asennustyön ja muiden palvelujen lopullinen hintatarjous. Tilaus on voimassa 3 kuukautta, ellei muuta ole sovittu. Tilauksesta tulee kumpaakin osapuolta sitova sen jälkeen, kun Asiakas on palauttanut Vestanelle allekirjoitetun Tilauksen tai on muulla tavalla hyväksynyt Tilauksen

  Erillisen sopimuksen perusteella Vestane voi antaa tilausvahvistuksen, joka perustuu Asiakkaan toimittamiin piirustuksiin ja mittauksiin. Tässä tapauksessa Vestane ei kuitenkaan vastaa Tuotteiden kunnollisesta sopimisesta tai Tuotteiden lopullisista mitoista, jos ne perustuvat Asiakkaan antamiin piirustuksiin ja mittauksiin.

  Jos tason valmistamisen yhteydessä selviää, että työtasoa ei voida valmistaa mittojen ottajan laatiman piirustuksen mukaan, Vestane pidättää oikeuden valmistuspiirustusten muuttamiseen. Muutoksista sovitaan asiakkaan kanssa. Jos uusi valmistuspiirustus aiheuttaa töiden tai tuotteiden hinnan muuttumisen, asiakas sitoutuu maksamaan hinnanmuutoksen mukaisen tilauksen hintaa ylittävän osan Vestanen tilille. Jos uusi hinta alittaa tilauksessa ilmoitetun hinnan, Vestane palauttaa ylimääräisen osan asiakkaalle.

  • Tuotteiden laatu Vestane tekee parhaansa varmistaakseen, että toimitetuissa Tuotteissa ei ole valmistusvikoja eikä niissä ole käytetty virheellisiä materiaaleja. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että Vestanen käyttämien materiaalien rakenne, kuvio, värisävy ja väri voivat vaihdella ja lopulliset tuotteet eivät täysin vastaa samasta materiaalista tehtyjä malleja. Sopijapuolet hyväksyvät, että luonnonmateriaalit ovat kaikki erilaisia ja niillä saattaa olla halkeamia muistuttavia viivoja, naarmuja, pintojen epätasaisuutta, kolhuja ja reikiä, kuvion ja värisävyn vaihtelua, värimuutoksia, muun kiviaineksen osia. Näiden muutosten ei katsota materiaalin virheiksi.
  • Sallitut mittapoikkeamat. Seuraavat mittapoikkeamat toimitetuissa Tuotteissa ovat sallittuja, eikä niitä pidetä toimitettujen Tuotteiden virheinä: (i) työtason yleismitat enintään -2 mm;  (ii) leikkauksen yleismitat  +/- 2 mm;  (iii) graniittisen ja marmorisen työtason paksuus +/- 2 mm, 30 mm:n kvartsityötason paksuus +/- 1,5 mm, 12 ja 20 mm:n kvartsityötason paksuus +/- 1 mm, keramiikkaa olevan työtason paksuus +/- 2 mm; (iv) liitos enint. 2 mm.
  • Asiakkaan velvollisuudet.

  Ennen kuin mittaustyöt voidaan aloittaa, Asiakkaan täytyy valmistella tila omalla kustannuksellaan seuraavasti:

  –keittiön peruskalusteiden täytyy olla kunnolla paikoillaan ja työtasot poistettuina. Erikseen sovittaessa Vestane voi joissakin tapauksissa tehdä mittaukset ilman, että nykyisiä työtasoja poistetaan. Tällaisissa tapauksissa Vestane ei kuitenkaan vastaa Tuotteiden kunnollisesta sopimisesta nykyisten työtasojen paikalle tai lopullisten mittojen tarkkuudesta;

  –ostettaessa ja asennettaessa kaappeja, kalusteita ja tukirakenteita on otettava huomioon tilattujen tuotteiden materiaalien painot, eli kvartsi vähintään 75 kg/m2, graniitti ja marmori 95 kg/m2, keramiikka 25 kg/m2;

  -työtason takana olevan seinä tulee olla tasainen ja suora taustalaattojen asentamista varten.

  –pesualtaat, hanat, keittotasot, liedet on irrotettava, jos on tarveetta;

  –asiakkaan on varmistettava mittaajille kunnollinen, turvallinen ja esteetön pääsy mittauskohteeseen ja poistettava mahdolliset kalusteet, jotka haittaavat työn suorittamista.

  Asiakkaan täytyy viimeistään tilausvahvistuksessa antaa Vestanelle tiedot pesualtaiden, hanojen ja keittotasojen tai liesien malleista ja toimittaa niiden tekniset tiedot (esim. malli, mitat ja muut Vestanen pyytämät tekniset tiedot) ja varmistamaan niiden toimittamisen mittausten ajaksi. Jos pesuallas, hana ja liesi eivät ole mittausten aikana paikalla, asiakas on vastuussa tuotetietojen paikkaansa pitävyydestä.

  Näitä osia ja liettä ei saa siirtää tai vaihtaa mittauksen jälkeen.

  Ennen kuin asennustyöt voidaan aloittaa, Asiakkaan täytyy valmistella asennustila omalla kustannuksellaan seuraavasti:

  –asiakkaan on varmistettava, että kaapit, kalusteet ja työtason asentamisen vaatimat tukirakenteet ovat samassa kunnossa kuin mittauksen aikana – kunnolla asennettuina, suorassa ja asianmukaisesti tuettuina, mikäli tarpeen;

  –asiakkaan on varmistettava, että kaappien, kalusteiden ja työtason alla olevien tukirakenteiden aukot, esimerkiksi liedelle, altaalle jne., on kunnolla leikattu, mikäli tarpeen;

  –asiakkaan on varmistettava, että mahdollinen nykyinen työtaso ja reunat on poistettu;

  –asiakkaan on varmistettava, että asennuspaikan lattia on päällystetty vahvalla materiaalilla, joka ei ole liukas. Vestanen asentajat käyttävät turvajalkineita, jotka voivat muuten vaurioittaa lattiaa;

  –asiakkaan on varmistettava, että vesiliitännät on suljettu ja sähköliitännät kytketty pois päältä;

  –asiakkaan on varmistettava asentajille kunnollinen, turvallinen ja esteetön pääsy asennuspaikalle sekä poistamaan kaikki esineet jotka voivat estää työntekoa

  –asiakkaan täytyy avustaa nostamisessa, jos niin on Tilauksessa erikseen sovittu.

  Asiakas on tietoinen siitä, että Vestane ei tee seuraavia töitä:

  –nykyisen työtason poistaminen ja hävittäminen, jos on erikseen sovittu tai on kyseessä työ joka liittyy Vestanen aiheuttamienvälja vikojen korjaukseen;

  –asennetun Tuotteen ja seinän välisen raon tiivistäminen, paitsi jos siitä on sovittu erikseen;

  –ikkunatiivisteiden asentaminen;

  –veden ja sähköjärjestelmien irrottaminen ja kytkeminen.

  Asiakas tiedostaa, että mittaus- ja asennustyöt kestävät keskimäärin 1–3 tuntia. Mittaajat tai asentajat voivat ottaa valokuvia työn suorittamisesta laadunvalvontaa varten.

  Mikäli Asiakas ei ole valmistellut mittaus- tai asennusaluetta sovittuun aikaan tapahtuvaa mittausta tai asennusta varten, Vestanella on oikeus laatia lisälasku siltä olsin, jossa Vestanelle syntyy töiden toteuttamisen viivästymisen johdosta lisäkuluja.

  Jos asiakas ei halua mittaustöiden toteuttamisen jälkeen jatkaa tilausprosessia, on asiakkaalla siitä huolimatta velvollisuus maksaa Vestanelle mittaustöiden ja muiden jo toteutettujen valmistelutöiden aiheuttamat kulut.

  • Toimitus ja asennustyöt. Vestane toimittaa Tuotteet Asiakkaalle ja tekee asennustyöt Tilauksessa sovittujen toimitusehtojen mukaan. Asennuksen tarkka ajankohta sovitaan Vestanen ja Asiakkaan kesken. Vestane suorittaa asennuksen normaalin työajan puitteissa, mutta mikäli Asiakkaan kanssa on erikseen sovittu, se voidaan tehdä myös normaalin työajan ulkopuolella. Vestanella on oikeus käyttää aliurakoitsijoita mittaustyöhön ja asennukseen.

  Välittömästi asennustöiden valmistuttua Osapuolten tulee yhdessä tarkastaa työ ja Tuotteet ja allekirjoittaa hyväksymispöytäkirja, johon merkitään kaikki Asiakkaan (tai sen edustajan) havaitsemat viat. Vestanen velvollisuutena on korjata tällaiset viat kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakkaan täytyy olla paikalla, kun asennustyöt päättyvät. Vestane ilmoittaa päättymisestä Asiakkaalle etukäteen riittävän ajoissa. Asiakkaan tai sen edustajan poissaolo tarkastuksesta ja hyväksymispöytäkirjan allekirjoittamisesta oikeuttaa Vestanen kutsumaan kolmannen osapuolen Asiakkaan tiloihin. Tämä osapuoli vastaanottaa toimituksen ja katsotaan Asiakkaan valtuuttamaksi edustajaksi.

  Riski Tuotteen vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta siirtyy Asiakkaalle hyväksymispöytäkirjan allekirjoittamisella.

  Asiakas tiedostaa, että kuivumisen takia työtasoa ei ehkä saa käyttää tai siihen ei saa koskea ainakaan 24 tuntiin asennuksen jälkeen.

  • Laskutus ja maksaminen. Asiakas sitoutuu maksamaan Vestanelle sovitusta mittaustyöstä (alustavan hintatarjouksen mukaisesti) ja Tuotteista, asennuksista ja niihin liittyvistä palveluista (lopullisen hintatarjouksen mukaisesti) Vestanen toimittamaa laskua vastaan ja sovittujen maksuehtojen mukaisesti.

  Elleivät Osapuolet ole muuta sopineet, Vestane laskuttaa ennakkomaksun, kun Asiakas on hyväksynyt Tilauksen. Asiakas hyväksyy sen, ettei Vestanella ole velvollisuutta aloittaa Tilauksen täyttämistä ennen kuin se on saanut ennakkomaksun.

  Mikäli kysymyksessä on etäsopimus, Asiakas hyväksyy, ettei peruutusoikeus koske Tuotteita, jotka on tehty mittatilaustyönä tai joita on selvästi muokattu yksilöllisesti, kuten leikattu määrämittoihin Asiakkaan tiloissa tehtyjen mittausten perusteella tai Asiakkaan pyynnön mukaisesti.

  Mikäli ennakkomaksua koskeva lasku on lähetetty ja Asiakas ei ole maksanut ennakkomaksua 30 päivän sisällä, Tilaus peruuntuu automaattisesti ja Vestanella on oikeus purkaa Sopimus yksipuolisesti.

  Asiakas on tietoinen siitä, että kun Vestane on käynnistänyt tilattujen Tuotteiden valmistuksen, näiden Tuotteiden mittoja ja materiaaleja ei voi enää vaihtaa.

  Vestane lähettää lopullisen laskun Asiakkaalle, kun Tuotteet ovat valmistuneet ja ennen asennustöiden aloittamista. Vestanella ei ole velvollisuutta aloittaa asennustöitä ennen kuin se on saanut täyden maksusuorituksen lopullisen laskun perusteella. Mikäli Vestane on aloittanut asennustyöt ennen kuin se on saanut täyttä maksusuoritusta lopullisen laskun perusteella, lopullinen lasku erääntyy maksettavaksi (i) välittömästi asennustöiden valmistuttua tai (ii) laskun eräpäivänä (sen mukaan kumpi tapahtuu aikaisemmin). Jollei muuta ole sovittu, laskun maksuehtona on 3 arkipäivän sisällä asennuspäivästä.

  Mikäli Asiakkaan maksu viivästyy, Vestanella on oikeus periä viivästyskorkoa maksamattomalle määrälle eräpäivästä lukien 0,02 % jokaista päivää kohden,  sekä myös laskun perintäkulut.

  • Vestane tarjoaa tuotteille  ja siihen liittyville palveluille takuun ainoastaan kun sellainen tieto on julkaistu kotisivulla tuotteiden tai palveluiden kuvauksissa. Huolimatta takuun olemassaolosta tai sen puuttumisesta ratkaistetaan asiakkaan reklamaatio (ks. p. 10).
  1. Kuluttajien valitukset ja riitojen ratkaisu. Asiakkaalla on oikeus tehdä Tuotteita ja niihin liittyviä palveluita koskevia kuluttajavalituksia ja lähettää ne Vestanen alla olevaan osoitteeseen tai verkkosivun kautta, missä annetaan yksityiskohtaisempaa tietoa koskien reklamaatioiden käsittelyä. Vestane on velvollinen ilmoittamaan reklamaation mahdollisista ratkaisusta ja ratkaisun päivämäärästa. Kaikki riidat, erimielisyydet tai vaatimukset, jotka aiheutuvat Sopimuksesta tai liittyvät siihen ratkaistaan neuvotteluteitse. Jos Osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla, riidat ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa.
  2. Vestanen vastuu Asiakkaalle rajoittuu suoriin vahinkoihin, jotka johtuvat Vestanen tuottamuksellisesta Sopimuksen rikkomisesta. Vestanen enimmäisvastuu Asiakkaalle rajoittuu vaatimuksen kohteena olevien Tuotteiden hintaan. Vestane ei missään tapauksessa vastaa Asiakkaan liikevoiton menetyksestä. Edellä esitetyt vastuunrajoitukset eivät ole voimassa, jos sovellettava laki ei salli tällaisia poissulkemisia tai rajoituksia.
  3. Sovellettava laki. Sopimuksen täytäntöönpanoon ja tulkintaan sovelletaan Viron tasavallan lakeja. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta (CISG) ei sovelleta tähän Sopimukseen.
  4. Vestane käsittelee Asiakkaan henkilötietoja sovellettavassa lainsäädännössä säädetyllä tavalla. Vestanen yksityisyyspolitiikka on julkaistu ja saatavissa yrityksen kotisivulla.

   

  OÜ Vestane

  Osoite: Kasesalu 10, 76505 Saue, Viro

  S-posti: info@diastone.eu

  www.diastone.fi